1 тариф авто бланк

Що гнучкший хребет, то шия товща. / вген дудар вхд в учан анонмний форум з обмну зображеннями жартами. додати

Що гнучкіший хребет, то шия товща. / Євген Дудар

1 тариф авто бланк
Вхід в УЧАН

Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.

Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу

Скачати одним файлом. Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.

Форма №1-ОПП заповнюється в одному примірнику. Мова та дія заяви визначаються позначкою «X» у відповідному полі.


групи

Назва
групи показників

Пояснення

1

Ідентифікаційний код платника з ЄДРПОУ

Наводиться з довідки про включення до ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код Головного підприємства з ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код Головного підприємства з
ЄДРПОУ наводиться тільки для філій. Якщо платник податку не філія, поле повинно бути порожнім

2

Найменування

Наводиться найменування платника податку — юридичної особи з довідки про включення до ЄДРПОУ

3

Назва податкового органу, де реєструється платник

Наводиться назва ДПА, де реєструється платник податку

4

Дані про державну реєстрацію:

Наводяться з довідки про включення до ЄДРПОУ:

· ідентифікаційний код органу державної реєстрації та його назва;

· дата реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності та номер рішення в органах державного управління;

· код і форма власності;

· код і організаційно-правова форма;

· ознака неприбуткової організації (установи) та дата її присвоєння;

· підстави виникнення податкових зобов’язань;

· коди видів господарської діяльності та ознака кодів зовнішньоекономічної діяльності. Мінімальна кількість кодів — 1 (заповнюють неприбуткові організації (установи), для яких відповідним законодавством надано право здійснювати інші види діяльності);

· код і назва органу управління.

Код форми фінансування — у відповідному полі прос­тавляється цифра: бюджет — 1, госпрозрахунок — 2, за ра­хунок членських внесків — 3, змішане фінансування — 9.

Для платників податку з державною формою влас­ності проставляється найменування головної орга­нізації, якій вона безпосередньо підпорядкована.

Кількість працюючих згідно зі штатним розписом на момент реєстрації.

Наводиться розмір статутного фонду в національній валюті

5

Дані про банківські
рахунки платника

Наводяться номери рахунків та коди МФО відповідних банків на дату заповнення заяви

6

Адресні дані платника податку

Наводяться всі реквізити місця розташування платника податку: поштовий індекс, країна, область, район, місто або населений пункт, район міста, вулиця (проспект, майдан, провулок тощо), будинок, корпус, офіс/квартира

Продовження форми №1-ОПП


групи

Назва
групи показників

Пояснення

7

Дані про керівників

Наводиться інформація про керівника та голов­ного бухгалтера:

ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб;

прізвище, ім’я та по батькові;

контактні телефони. Ознака факсу «Х» проставляється в разі, коли телефон одночасно є факсом

8

Дані про реєстрацію платника

Заповнюються працівником податкового органу, який здійснює реєстрацію. Наводиться:

• підпис, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який вводив дані про платника податку в автоматизовану систему;

• підпис, прізвище, ім’я та по батькові працівника, відповідального за реєстрацію платників податку

9

Інформація про засновників (юридичних осіб)

Наводиться ідентифікаційний код та назва заснов­ника з ЄДРПОУ, контактні телефони, факс, сума та назва валюти внеску в статутний фонд.

У полі «Сторінка» вказується номер сторінки групи 9 форми № 1-ОПП, якщо кількість засновників перевищує 6.

Для зв’язку групи 9 з іншими групами цієї форми у полі «Ідентифікаційний код платника податку» з ЄДРПОУ наводиться код платника податку.

У разі відсутності засновників — юридичних осіб потрібно у першому полі «Назва груп» 9 вказати «Засновників — юридичних осіб немає»

10

Інформація про засновників (фізичних осіб)

Наводиться ідентифікаційний номер засновника — фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб, прізвище, ім’я та по батькові, контактні телефони, сума та назва валюти внеску засновника до статутного фонду.

Поля «Сторінка» та «Ідентифікаційний код платника податку з ЄДРПОУ» заповнюються аналогічно до груп 9. У разі відсутності засновників — фізичних осіб потрібно у першому полі «Назва» групи 10 вказати «Засновників — фізичних осіб немає».

Усі поля форми № 1-ОПП повинні бути заповнені, якщо в описі полів цієї інструкції не вказано інше.

При внесенні змін або доповнень до форми № 1-ОПП у поле «Дія» вноситься відповідна позначка, обов’язково заповнюються показники 1—3 та поля, які зазнали змін і доповнень.

У кінці заяви обов’язково проставляється дата подачі заяви, підпис керівництва, печатка.

Заява підлягає контролю на повноту заповнення і відповідність нормативним та установчим документам.

Методичні рекомендації щодо визначення структури
ознаки неприбуткових установ (організацій)

Структуру ознаки неприбуткової установи (організації) (далі — Ознаки) розроблено на виконання пункту 1.4 Положення про Реєстр неприбуткових організацій (установ), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 № 232 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.08.97 за № 291/2095.

Впровадження Ознаки забезпечує реєстрацію та облік установ і організацій і має на меті використання єдиної методики обліку платників податків і зборів неприбуткових організацій в органах державної податкової служби.

Присвоєння організаціям та установам ознаки неприбуткової здійснюють місцеві органи державної податкової служби.

Враховуючи, що Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено перелік організацій та установ, які з метою оподаткування відносяться до неприбуткових (підпункт 7.11.1 пункту 7.11 статті 7), структуру Ознаки необхідно визначати з урахуванням норм цього Закону.

1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (абзац «а» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону)

1.1. (0001) — органи державної влади України

Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на підставі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Ради України. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Указом Президента України від 12.03.96 № 179/96 «Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади» та постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.92 № 182 «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» визначено, що міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Міністерство реалізує державну політику у відповідній галузі.

Примітка, положення органу виконавчої влади України повинні містити позицію про те, що відповідна установа «є органом виконавчої влади».

Абзацем «а» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами і організаціями є органи державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, які отримані у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

üПриклад. Печерська державна районна адміністрація м. Києва є органом виконавчої влади у Печерському районі м. Києва. Утримується вона за рахунок коштів Державного бюджету України і зареєстрована як неприбуткова організація згідно з абзацем «а» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону.

Печерська державна районна адміністрація за І півріччя 1999 року отримала доходи у вигляді:

фінансування з бюджету (не підлягають оподаткуванню);

адміністративних штрафів та штрафів за невиконання вимог санепідемстанції (не підлягають оподаткуванню).

Згідно з пунктом 1.22 статті 1 зазначеного Закону безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, передана платникові податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій) або укладання таких угод.

Відповідно до абзацу першого підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону під терміном «державні послуги» слід розуміти будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких установлюється законодавством та які надаються фізичним та юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Відповідно до підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону перелік платних послуг, які можуть надаватися неприбутковими організаціями, визначеними в абзаці «а» пункту 7.11 статті 7 цього Закону, у тому числі й закладами (установами) освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ, і доходи від яких не оподатковуються податком на прибуток, затверджуються постановами Кабінету Міністрів України: постанова від 17.09.96 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» — для установ і закладів охорони здоров’я; постанова від 05.06.97 № 534 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності» — для закладів культури і мистецтв; постанова від 20.01.97 № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» — для установ і закладів освіти та інші.

При цьому, якщо перелік платних послуг не перезатверджений Кабінетом Міністрів України в зв’язку з прийняттям Закону, то слід керуватися старими переліками, якщо вони не суперечать чинному законодавству

1.2. (0002) — установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

üПриклад. Український транспортний університет є державним вищим закладом освіти і створений органом державної влади України — Міністерством освіти України та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «а» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону.

Університет за І півріччя 1999 року отримав доходи у вигляді:

фінансування з бюджету (не підлягають оподаткуванню);

спонсорської допомоги за навчання (не підлягають оподаткуванню);

орендної плати та банківських процентів — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

Абзацем другим підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону визначено термін «пасивні доходи»: доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Відповідно до пункту 1.10 статті 1 цього Закону до процентів включається платіж за використання майна, отриманого в користування (орендні, у тому числі лізингові та рентні операції).

Враховуючи викладене та згідно з чинним законодавством дохід неприбуткової організації від здачі в оренду власних приміщень вважається пасивним доходом.

Крім цього, університетом отримано доходи від надання платних послуг згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.97 № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», які зараховувались до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання університету і тому згідно з абзацем другим підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону не підлягають оподаткуванню.

Довідка: якщо установа чи організація (створена органом державної влади) створює відокремлене підприємство зі статусом юридичної особи, то зазначене підприємство згідно із Законом не підлягає реєстрації як неприбуткова організація.

üПриклад. П’ятихатське районне підприємство ветеринарної медицини у Дніпропетровській області (згідно з КВЕД ветеринарна діяльність належить до Розділу 85 «Охорона здоров’я») створено відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» і є структурним підрозділом державної ветеринарної служби на госпрозрахунку. Підприємство — самостійний господарюючий суб’єкт — має статус юридичної особи та здійснює виробничу діяльність. Створені підприємством госпрозрахунковий дохід та прибуток після сплати податків та інших обов’язкових платежів залишаються у розпорядженні колективу і використовуються відповідно до рішення трудового колективу. Бюджетне фінансування відсутнє. Таким чином, зазначене підприємство не може бути зареєстроване як неприбуткова установа або організація.

1.3. (0003) — органи місцевого самоврядування

Статтею 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 2) також визначено, що місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Питання організації управління районами в містах належать до компетенції міських рад.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є органи місцевого самоврядування. Абзацем «а» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону визначено, що від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, що отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді коштів безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

üПриклад. Печерська районна Рада народних депутатів (секретаріат) створена розпорядженням Печерської районної державної адміністрації відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве та регіональне самоврядування». Утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та визнана неприбутковою організацією згідно з абзацем «а» підпункту 7.11.1 Закону.

Печерська районна рада (секретаріат) за І півріччя 1999 року отримала такі доходи:

кошти місцевого бюджету (не підлягають оподаткуванню);

доходи від приватизації житла (не підлягають оподаткуванню).

1.4. (0004) — установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 2) визначено, що місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є установи або організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Підпунктом 7.11.2 пункту 7.11 статті 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, що отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

üПриклад. Територіальний центр з обслуговування пенсіонерів та інвалідів, створений рішенням Ізюмської Ради народних депутатів (Харківська область).

Функції територіального центру — виявлення самітніх і непрацездатних громадян та обстеження їх матеріально-побутових умов, визначення потреби у матеріальній, соціально-побутовій і медичній допомозі.

Територіальний центр з обслуговування пенсіонерів та інвалідів за І півріччя 1999 року отримав доходи:

бюджетне фінансування (не підлягають оподаткуванню);

кошти, які будуть надходити у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

Інші доходи територіального центру, крім тих, що визначені підпунктом 7.11.2, оподатковуватимуться на загальних підставах.

2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями (абзац «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеною Закону)

2.1. (0005) — благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності

Статтею 1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» визначено, що благодійний фонд (організація) — це недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій фізичних осіб. Благодій­ництво — добровільна безкорисна пожертва фізичних та юридичних осіб у наданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство,
а також гуманітарна та інша матеріальна допомога, порядок та здійснення якої на території України визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції та законів України. Президентом України 4 липня 1998 року підписано Указ за № 738/98 «Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну», який набуває чинності в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу ХУ «Перехідні положення» Конституції України.

Щодо надання благодійної допомоги в межах України, то при цьому слід керуватися Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Про благодійництво та благодійні організації».

Абзацем «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності. Підпунктом 7.11.3 цього Закону визначено що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень підпункту 7.11.11 цієї статті, тобто у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Відповідно до абзацу третього підпункту 7.11.13 підпункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону України під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших послуг для суспільного споживання, створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими організаціями, визначеними абзацами «в» і «г» підпункту 7.11.1, особам, іншим ніж засновники, учасникам або членам (їх уповноваженим особам) таких неприбуткових організацій.

Порядок використання благодійної допомоги повинен бути підтверджений первинними документами в порядку, визначеному підпунктом 5.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть у відповідності до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру неприбуткових організацій.

üПриклад 1. Український гуманітарний фонд утворено з метою сприяння та підтримки розвитку культури, освіти та інших сфер гуманітарної діяльності, зареєстровано як неприбуткову організацію згідно з абзацем «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону.

Український гуманітарний фонд за І півріччя 1999 року отримав доходи:

добровільні пожертвування від юридичних та фізичних осіб України та інших країн світу — безповоротна фінансова допомога (не підлягають оподаткуванню);

оренда приміщень та банківські проценти — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

üПриклад 2. Міжнародний благодійний фонд «Саркофаг», статутними документами якого передбачена діяльність, спрямована на одержання прибутку, а саме:

організація ремонту, прокат та продаж автомобілів;

торговельні, торговельно-посередницькі, комісійні послуги;

рекламні послуги та інші.

Таким чином, фонд не може бути зареєстрований як неприбуткова організація.

Одночасно зауважимо, що органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодійної організації.

Місцеві органи державної податкової служби мають право реєструвати окремі благодійні фонди як неприбуткові організації у випадках, коли їх статути не відповідають вимогам статті 1 Закону України «Про об’єднання громадян» і мають на меті одержання прибутку.

2.2. (0006) — громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності

Статтею 3 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що громадські організації — це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності. Підпунктом 7.11.3 статті 7 цього Закону України визначено, що від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень підпункту 7.11.11 цієї статті.

üПриклад 1. Федерація гімнастики України — всеукраїнська громадська організація, яка займається розвитком художньої та іншими видами гімнастики в Україні, визнана неприбутковою організацією згідно з абзацем «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону

Федерація гімнастики України за І півріччя 1999 року отримала доходи:

добровільні внески (пожертвування) — безповоротна фінансова допомога (не підлягають оподаткуванню).

üПриклад 2. Інститут демократії імені Пилипа Орлика — незалежна громадська науково-дослідна організація. Статутом інституту передбачено отримання доходів від видавничої, рекламної, перекладацької, наукової, консультативної та іншої діяльності. Таким чином, інститут не може бути зареєстрований як неприбуткова організація.

У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть у відповідності до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру неприбуткових організацій.

2.3. (0007) — творчі спілки

Статтею 1 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що об’єднання громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Статтею 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» визначено, що творча спілка — це добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7) визначено, що до неприбуткових установ та організацій належать творчі спілки. Від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 цієї статті.

üПриклад. Спілка майстрів народного мистецтва України — добровільна громадська самоврядована творча організація, яка об’єднала майстрів традиційного народного мистецтва, мистецтвознавців, дослідників у цій галузі та професійних художників, які власною творчою діяльністю сприяють відродженню і розвитку художніх традицій народу. Спілка має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону.

Спілка майстрів народного мистецтва України за І півріччя 1999 року отримала доходи:

членські внески (не підлягають оподаткуванню);

банківські проценти — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню);

бюджетне фінансування (не підлягає оподаткуванню);

організація виставок (надання в оренду, зокрема павільйонів, площ) (не підлягає оподаткуванню);

доходи від видавничої та лекційної діяльності (підлягають оподаткуванню на загальних підставах);

виробництво та продаж народних виробів мистецтв (підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до абзацу другого підпункту 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону).

2.3. (0008) — політичні партії

Статтею 2 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що політичною партією є об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які ма­ють головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі. Ця діяльність спрямована, головним чином, для займання політичних постів членами деякої партії чи співчуваючих їй з метою впливу на прийняття рішень органами державної влади. Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки за всеукраїнським статутом.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є політичні партії. Від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій (політичних партій), отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень підпункту 7.11.11 пункту 7.11 цієї статті.

üПриклад. Всеукраїнське об’єднання громадян «Громада» є політичною партією громадян України, зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону.

Всеукраїнське об’єднання громадян «Громада» за І півріччя 1999 року отримало доходи:

благодійні внески (не підлягають оподаткуванню);

членські внески від районних партійних організацій (не підлягають оподаткуванню);

видання пов’язаної з діяльністю літератури (не підлягають оподаткуванню).

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку, визначеному законом (абзац «в» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону)

3.1. (0009)
пенсійні фонди

Статтею 8 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначено, що пенсійні фонди є самостійною фінансово-банківською системою, що здійснюють управління фінансами пенсійного забезпечення і створені з метою акумулювання коштів на сплату пенсій після завершення трудової діяльності.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «в» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7) визначено, що до неприбуткових установ та організацій належать пенсійні фонди, утворені у порядку, визначеному законом. Згідно з підпунктом 7.11.4 пункту 7.11 статті 7 цього Закону від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів, що надходять до кредитних спілок як внески на додаткове пенсійне забезпечення або внески на інші потреби, передбачені законодавством, пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про пенсійні фонди.

üПриклад. Пенсійний фонд України, створений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.94 № 345 «Питання Пенсійного фонду України», є центральним органом виконавчої влади, зареєстрованим як неприбуткова організація відповідно до абзаців «а» та «в» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону. Фонд здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення та утримується за рахунок страхових внесків, які звільняються від оподаткування згідно з підпунктом 7.11.4 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону.

Страхові внески (страховий платіж) — плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування (стаття 9 Закону України «Про страхування»).

3.2. (0010) — кредитні спілки

Пунктом 2 Указу Президента України від 20.09.93 № 377/93 «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні» визначено, що кредитна спілка — це громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.

Абзацем дев’ятим пункту 11 зазначеного Тимчасового положення визначено, що кредитна спілка не може займатися іншою діяльністю, крім передбаченої цим Положенням.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «в» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7) визначено, що до неприбуткових установ та організацій належать кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом. Від оподаткування звільняються доходи, які надходять до кредитних спілок, або внески на інші потреби, передбачені законодавством, пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про кредитні спілки.

üПриклад. Кредитна спілка «Рост» створена з метою соціального і фінансового захисту її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Спілка має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «в» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону.

Кредитна спілка «Рост» за І півріччя 1999 року отримала доходи:

членські внески (не підлягають оподаткуванню);

банківські проценти — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню);

проведення навчальних платних семінарів (підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до абзацу другого підпункту 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону);

організація виставок (надання в оренду, зокрема павільйонів, площ) (підлягають оподаткуванню на загальних підставах).

4. (0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів (абзац «г» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону)

Абзацем «г» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є інші юридичні особи, ніж визначені в абзаці «б» цього підпункту, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

Пунктом 7.11.5 пункту 7.11 статті 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

üПриклад 1. Гаражний кооператив «Південний», створений на підставі Закону України «Про об’єднання громадян», є добровільним громадським об’єднанням, організується для зберігання транспортних засобів, що знаходяться у приватній власності громадян, зареєстрований в органах державної влади. Гаражний кооператив має статус юридичної особи та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «г» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону.

Статут приймається Загальними зборами громадян, які мають транспортні засоби і бажають своїми коштами спорудити стоянку (гараж). Члени кооперативу мають право обирати і бути обраними до керівних органів кооперативу (правління).

Гаражний кооператив «Південний» за І півріччя 1999 року отримав доходи:

членські внески — основна діяльність (не підлягають оподаткуванню);

банківські проценти — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню);

надання послуг (ремонт машин не членів кооперативу) (підлягають оподаткуванню на загальних підставах).

üПриклад 2.
Садівничо-городній кооператив «Черкаський», створений відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», є добровільним громадським об’єднанням для організації колективного садівництва та городництва і створення умов для культурного проведення вільного часу на земельних ділянках. Садівничо-городній кооператив має статус юридичної особи та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «г» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону.

Товариством створено свій виборчо-представницький орган самоврядування (правління). Усі члени товариства мають рівні права на участь в управлінні справами товариства.

Садівничо-городній кооператив «Черкаський» за І півріччя 1999 року отримав доходи:

членські внески — основна діяльність (не підлягають оподаткуванню);

банківські проценти — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

Таким чином, якщо гаражні кооперативи та садівничі товариства провадять відповідно до статуту тільки основну діяльність згідно з підпунктом 7.11.13 пункту 7.11 статті 7, то вони можуть бути зареєстровані як неприбуткові організації і згідно з підпунктом 7.11.6 від оподаткування звільняються доходи гаражних кооперативів та садівничих товариств, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять від проведення їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів. При цьому загальне положення статутних документів таких організацій повинно містити позицію про те, що гаражний кооператив, садівниче товариство створені на підставі Закону України «Про об’єднання громадян».

У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть у відповідності до чинного законодавства планувати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру неприбуткових організацій.

5. (0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інте­ресів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (абзац «д» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону)

Статтею 3 Закону України «Про підприємства в Україні» визначено, що підприємства можуть об’єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об’єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

Об’єднання діють на підставі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія цього Закону.

Об’єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Реєстрація об’єднання провадиться в порядку, встановленому цим Законом.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «д» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7) визначено, що до неприбуткових установ і організацій належать спілки, асоціації, інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.

Пунктом 1.32 статті 1 зазначеного Закону під терміном «господарська діяльність» слід розуміти будь-яку діяльність особи, спрямовану на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь даної особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Пунктом 7.11.6 пункту 7.11 статті 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, що отримані у вигляді разових або періодичних внесків засновників та членів, пасивних доходів.

üПриклад 1. Всеукраїнська асоціація працівників підприємств по виготовленню та реалізації окулярної оптики «Укроптика» являє собою асоціацію, створену для представлення інтересів засновників згідно зі статтею 3 Закону України «Про підприємства в Україні». Асоціація має статус юридичної особи і зареєстрована в органах державної податкової служби як неприбуткова організація відповідно до абзацу «д» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону.

«Укроптика» в І півріччі 1999 року отримала доходи:

добровільні внески (не підлягають оподаткуванню).

üПриклад 2. Асоціація «Укрхолод» створена рішенням Загальних зборів уповноважених представників підприємств, які займаються виробництвом, впровадженням, сервісним обслуговуванням та ремонтом холодильної техніки й устаткування. Згідно зі своїм статутом асоціація має право отримувати та розпоряджатися одержаним прибутком, який може поділятися між засновниками, що суперечить вимогам абзацу «д» підпункту 7.11.1 та підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 Закону. Таким чином, зазначена асоціація не може бути зареєстрована як неприбуткова.

üПриклад 3.
Житлово-будівельний кооператив № 29 м. Києва здійснює експлуатацію жилого будинку на праві кооперативної власності і на основі самооплатності спеціальних фондів, які витрачаються на цілі у відповідності з передбаченими у статуті завданнями кооперативу. ЖБК зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «д» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону.

ЖБК № 29 за І півріччя 1999 року отримало доходи:

внески членів кооперативу за квартплату та комунальні послуги (не підлягають оподаткуванню);

субсидії, що включаються до валових доходів і з урахуванням яких формується фінансовий результат (не підлягають оподаткуванню);

банківські проценти (не підлягають оподаткуванню).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 № 588 «Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна жилих будинків, яке перебуває у загальному користуванні» житлово-будівельні кооперативи повинні перереєструватися в Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Враховуючи викладене, реорганізовані ЖБК за умови дотримання положень абзацу «д» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону можуть бути визнані як неприбуткові.

6. (0013) — релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України (абзац «е» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону)

Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено, що церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від держави. Статтею 7 цього Закону передбачено, що релігійними організаціями є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій.

Релігійні об’єднання представляються своїми центрами (управліннями). На інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» не поширюється. Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту (положення). Релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добровільні благодійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають статус юридичної особи.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «е» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів. Перелік культових послуг і предметів культового призначення визначено постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 1010 «Про затвердження переліку культових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість».

У разі надання інших послуг, ніж ті, що передбачені зазначеною постановою, такі послуги будуть оподатковуватися на прибуток у загальновстановленому порядку.

üПриклад 1. Київський Християнський Університет Всеукраїнського союзу об’єднань євангелістських християн-баптистів являє собою релігійну організацію, створену у порядку, визначеному Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», є духовно освітнім центром та як релігійна організація має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «е» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону. За підсумками І півріччя 1999 року релігійна організація одержала неоподатковуваний дохід у вигляді добровільних пожертвувань, які не підлягають оподаткуванню. Підпунктом 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що у разі, коли доходи неприбуткових організацій отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених відповідними підпунктами 7.11.2, 7.11.7 цієї статті, на кінець першого кварталу, наступного за звітним роком, і перевищують 2 проценти від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 % від суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу, наступного за звітним, у терміни, встановлені для інших платників податку.

üПриклад 2. Університет — заклад освіти, створений у порядку, визначеному Законом України «Про освіту» та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до підпункту 7.11.10 пункту 7.11 статті 7 Закону. За підсумками 1998 року одержав загальні валові доходи на суму 8000 гривень у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добро-
вільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, що надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

У 1998 році на цілі, визначені статутом такого університету, використано 3000 гривень. Протягом першого кварталу 1999 року з одержаної в 1998 році суми — 8000 гривень — на ті самі цілі було використано ще 2000 гривень. Таким чином, нерозподілена сума на кінець першого кварталу 1999 року становить 3000 гривень (8000—3000—2000) і перевищує суму у розмірі 2000 гривень, що складає 25 % від загальної суми валових доходів (8000 ´ 0,25).

Сума такого перевищення дорівнюватиме 1000 гривень (3000—2000) і підлягатиме оподаткуванню за ставкою 30 % відповідно до норм підпункту 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону. У прикладі сума податку на прибуток, яку необхідно не пізніше
20 квітня 1999 року сплатити до бюджету, дорівнюватиме 300 гривень (1000 ´ 0,30).

Але у разі, коли такий університет отримує доходи з інших джерел, ніж ті, що визначені відповідними підпунктами (у даному прикладі 7.11.2), він зобов’язаний сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких (інших) джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми цих доходів.

Зазначений порядок застосовується до всіх без винятку неприбуткових установ й організацій.

Одночасно зауважимо, якщо зареєстровані неприбуткові установи та організації будуть вилучені з Реєстру неприбуткових організацій, то кошти, які залишилися на момент такого вилучення, вважатимуться доходом та оподатковуватимуться на загальних підставах. Оподаткування таких організацій буде здійснюватися з моменту виникнення податкового зобов’язання.

Неприбуткові організації, визначені пунктом 7.11 цього Закону, сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності у загальному порядку (пункт 16.10 статті 16). Такі платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.

Щодо включення профспілкових організацій до неприбуткових.

Професійні спілки створені відповідно до Закону СРСР «Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності». Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 №1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» профспілкові організації України до прийняття Закону України «Про Професійні спілки» керуються Законом СРСР «Проект Закону України «Про професійні спілки», прийнятим Верховною Радою України у першому читанні (постанова Верховної Ради України від 05.06.97 № 317/97-ВР «Про проект Закону України «Про професійні спілки»).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки, а постановою про порядок введення в дію цього Закону встановлено, що проведення легалізації об’єднань громадян не поширюється на профспілкові громадські організації. Таким чином, дія вказаного Закону не поширюється на діяльність профспілок.

Враховуючи викладене, дія пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» не розповсюджується на профспілкові організації, тобто профспілки не вважаються неприбутковими організаціями.

Стосовно особливостей оподаткування профспілкових комітетів первинних організацій, то Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (пункт 2.1 статті 2) передбачено, що з числа резидентів платниками податку є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, що проводять діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.

Таким чином, якщо профспілкові організації отримують доходи від здачі в оренду приміщень, розміщення коштів на рахунках банківських установ від продажу путівок, одержують кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, то вони є платниками податку на прибуток. Вказані профспілкові організації повинні стати на облік у податкових органах за місцем їх знаходження та подавати їм відповідну податкову звітність.

Якщо ж профспілкові організації не отримують вищезазначених видів доходів (крім надходжень у вигляді профспілкових внесків та цільових бюджетних коштів), то вони не є платниками податку на прибуток і не стають на облік у податкових органах. При отриманні такими профспілковими організаціями протягом року доходів, визначених статтею 4 згаданого Закону України, вони зобов’язані повідомити про це податковий орган та сплатити податок на прибуток та інші податки і збори, передбачені чинним законодавством.

Розподілені між профспілковими організаціями членські внески не підлягають оподаткуванню.

Вказаний вище порядок сплати податку на прибуток профспілковими організаціями застосовується до внесення змін до пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо віднесення профспілкових організацій до неприбуткових.

Усі без винятку підприємства та організації можуть до складу валових витрат включати суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій у випадках, визначених у пункті 7.11 цього Закону, але не більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду за умови, що така організація зареєстрована у Державній податковій адміністрації (інспекції) як неприбуткова.

Відповідно до підпункту 7.11.10 статті 7 з метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр усіх неприбуткових організацій, які звільняються від сплати податку на прибуток.

Реєстр платників податків (неприбуткових організацій) здійснюється автоматизовано у складі загальнодержавної Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підсистеми «Податки юридичних осіб» Державної податкової адміністрації України.

При цьому у Довідці про взяття на облік платника податку (неприбуткової організації) (форма № 4-ОПП) має бути зазначено, що така організація є неприбутковою. Присвоєння ознаки неприбутковості здійснює управління (відділ) прямих (непрямих) податків місцевого податкового органу за участю працівників юридичної служби. У разі відмови податкового органу у присвоєнні ознаки неприбутковості платнику податку надається письмово відповідь, де чітко роз’ясню­ються причини невключення до реєстру.

Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.

ЗМІСТ

1. Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.
2. Анотація до Ткаченка І.Т.
3. Розділ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАД
4. Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
5. Розділ ІІІ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. Розділ ІV ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНА ОРГАНАМИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
7. БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
8. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
9. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАННЯХ
10. ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ
12. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ
13. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
15. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
16. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
17. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ І ЗАХОДІВ
18. ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
19. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
20. ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
21. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ
22. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
23. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
24. ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
25. ЗВІТ ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
26. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПО МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
27. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
28. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
29. ЗВІТ З ПРАЦІ
30. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
31. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
32. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
33. ЗВІТ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ СТАНОМ
34. ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ
35. РОЗДІЛ VI ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ Форма № 4-ПФ
36. РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО КОШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
37. ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ПОЧАТКУ РОКУ
38. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
39. Пояснення до порядку заповнення форми № 1-ОПП
40. РОЗДІЛ VII УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
41. РОЗДІЛ VIIІ ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
42. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ЇХ ВИДАМИ
43. ДОДАТКИ. Додаток 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державне казначейство України
44. Додаток 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 липня 1995 року № 590 Питання Державного казначейства
45. Додаток 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
46. Додаток 4. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.02.98 м. Київ № 45 Про затвердження механізму обмеження витрачання  бюджетних коштів
47. ЛІТЕРАТУРА
48. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
49. ІНСТРУКЦІЯ з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
50. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХНа попередню

Скорочена назва: Форма №1-ОПП

Вид податку:
Податок відсутній
Держ. орган:
Податкова
Актуально з:
27.07.2020
Швидкий пошук:
Бланки, Реєстрація

 • Під час війни Е-сервіси ДПС та Е-кабінет працюють, але з обмеженнями

  Електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють, але з певними обмеженнями, що зумовлено необхідністю захисту прав платників


  Сьогодні 16:54


  879

 • Через війну ЦСК «Україна» безкоштовно продовжує сертифікати КЕП на рік

  Якщо дія сертифікатів КЕП закінчується з 24 лютого по 30 квітня 2022 року, вони будуть автоматично продовжені на 365 днів


  Сьогодні 14:22


  1 909

 • Мінфін підкоригує декларацію акцизного податку

  Зокрема, у формі декларації, додатках до неї і Порядку заповнення слова «код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ», «код КОАТУУ», «кодом за КОАТУУ» у всіх відмінках замінять словами «код території»


  03.03.2022


  154

 • Захопили ворожий танк або БТР: чи треба його декларувати в НАЗК?

  НАЗК у своєму Телеграм-каналі розмістило роз’яснення щодо заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану


  01.03.2022


  645

 • Е-кабінет вже працює: офіційна інформація від ДПС

  ДПС повідомила про відновлення роботи електронних сервісів та е-кабінету


  28.02.2022


  2 724

 • Держстат не буде штрафувати за неподання звітів

  Держстат не буде застосовувати адмінвідповідальність за неподання звітів під час воєнного часу


  28.02.2022


  2 357

 • Важливо

  1 березня закінчується строк подання деяких звітів та сплати податків

  Нагадуємо, що 1 березня закінчується строк сплати податків та подання деяких звітів. Зокрема, до податкової служби та Фонду захисту осіб з інвалідністю форми №10-ПОІ. Але на час воєнного стану платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості своєчасно сплатити податки чи подати звітність


  28.02.2022


  4 247

 • Неоподатковуваний дохід в декларації про майновий стан

  Директор підприємства оплачує освіту дитини-інваліда в школі з рахунку підприємства. Договір тристоронній: між школою, ТОВ та матір’ю дитини. Чи потрібно директору подавати в ДПС якусь декларацію про те, що має місце такий неоподатковуваний дохід?


  14.02.2022

  95

 • НО набувач гуманітарної допомоги у вигляді ОЗ: як відобразити у звіті?

  Неприбуткова організація у грудні 2021 отримала гуманітарну допомогу у вигляді основних засобів як кінцевий набувач. Як правильно відображати таку допомогу в річному звіті за 2021 рік і в наступному 2022 р. (коли засоби будуть амортизуватися) за рядками — дохід 1.6.2 ГД, витрати — 2.4.2 ГД, і самому додатку ГД?


  11.02.2022

  91

 • Податкові збитки (від’ємне значення) при реорганізації

  ТОВ «А» реорганізується шляхом приєднання до ТОВ «Б» у лютому 2022 р. (буде передавальний акт). В останній декларації «А», поданій в першому кварталі 2022 р., будуть зафіксовані податкові збитки. Чи може ТОВ «Б» відобразити ці збитки у своїй декларації?


  11.02.2022

  101

 • Декларація щодо ренти і екоподатку на окупованих територіях

  Підприємство має спецдозвіл користування надрами на окупованих територіях і подає пусту звітність щодо ренти і екоподатку до ДПС №1215. Але внаслідок територіальної реформи потрібно подавати звітність до ДПС №1208. З якого періоду подавати до нової ДПС?


  09.02.2022

  39

 • Чи можна виправити суму лікарняних в рядках 1.3, 1.4 об’єднаній звітності?

  В об’єднаній звітності за III квартал 2021 року була допущена помилка в основній таблиці у рядку 1.4 розділу 1 потрапила загальна сума лікарняного 2699,40, а мала бути 2699,34 грн: за рахунок фонду- 1735,29 грн та у рядку 1.3 за рахунок підприємства — 964,05 грн. Як виправити?


  03.02.2022

  354

 • Заповнення рядкiв 14 та 15 декларації з ЄП групи 4 для ФОПа?

  Як заповнювати рядки 14 і 15 декларації з ЄП групи 4 для ФОПа?


  02.02.2022

  431

 • Форма №20-ОПП і №1-ПРРО для виїзної торгівлі: як заповнити «єдиннику»?

  Як ФОПу на II групi ЄП заповнити графи 3, 4, 6 — 11 ф. №20-ОПП і п. 3, п. 4, п. 5 (використовуватиметься хмарний додаток) ф. №1-ПРРО для виїзної торгівлі (тип об’єкта — 656)? ФОП здійснює діяльність за кодом 68.20 (тип об’єкту 682), 01.30; 01.49; 01.50 (тип об’єкту — 457), 47.89 (тип об’єкту — 656)


  02.02.2022

  385Приклад №1 заповнення Форми №20-ОПП

БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Тема: Форма №20-ОПП.

1 тариф авто бланк

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh07030102 Податок на прибуток / buh07030101 Налог на прибыль

buh07030127 Єдиний податок / buh07030128 Единый налог

buh07030123 Податок на землю / buh07030124 Налог на землю

buh07030125 Податок на нерухомість / buh07030126 Налог на недвижимость

buh07030145 Наказ про облікову політику / buh07030146 Приказ об учетной политике

buh07030106 Бухгалтерський облік / buh07030105 Бухгалтерский учет

buh07030108 Фінансова звітність / buh07030107 Финансовая отчетность

buh07030114 Облік податку на прибуток / buh07030113 Учет налога на прибыль

buh07030129 Єдиний податок — 2 група / buh07030130 Единый налог — 2 группа

buh07030131 Єдиний податок — 3 група / buh07030132 Единый налог — 3 группа

buh07030133 1 група платників єдиного податку / buh07030134 1 группа единого налога

buh07030140 Декларація з ПДВ / buh07030132 Декларация по НДС

buh07030135 Декларація платника єдиного податку / buh07030136 Декларация плательщика единого налога

buh07030137 Податки на зарплату / buh07030138 Налоги на зарплату

buh07030131 Податкова накладна / buh07030139 Налоговая накладная

buh07030141 Неоподатковуваний мінімум / buh07030142 Необлагаемый минимум

buh07030143 Баланс підприємства (Форма №1) / buh07030144 Баланс предприятия (Форма №1)

Додатково: buh07030151 Тип об’єкта оподаткування 20-ОПП / buh07030152 Бланк №20-ОПП

Поділіться з друзями — підтримайте проект

Реєстраційна заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) за ф. № 1-ОПП затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів», в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів».

При заповненні реєстраційної заяви за ф. № 1-ОПП підлягають заповненню всі поля з урахуванням приміток, а саме:

«Номер взяття на облік у контролюючому органі» та «Дата взяття на облік у контролюючому органі» — вказуються номер реєстрації в контролюючому органі та дата взяття на облік в контролюючому органі, які зазначено в довідці про взяття на облік за ф. 4-ОПП або в виписці з Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР).

«Податковим номером» є код платника згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ).

Для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які включаються до ЄДР, поля з «1» по «9» заповнюються згідно з відомостями, які містяться в ЄДР.

Поля, інформація щодо яких не міститься в ЄДР, заповнюються наступним чином:

«4» – (найменування контролюючого органу, до якого подається заява) – зазначається назва контролюючого органу, до якого платник податку подає заяву.

«7» – (розмір статутного фонду в національній валюті) – для відокремлених підрозділів не заповнюється.

«9» – (головний бухгалтер) — надається інформація про головного бухгалтера (або іншу особу, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків) з урахуванням приміток.

У полі «10» (кількість працівників на момент взяття на облік) зазначається кількість працюючих на момент подання заяви за ф. № 1-ОПП.

Для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДР, поля з «1» по «9» заповнюються згідно з довідкою про включення до ЄДРПОУ такого платника.

Поля, інформація щодо яких не міститься в довідці ЄДРПОУ, заповнюються наступним чином:

«4» – (найменування контролюючого органу, до якого подається заява) – зазначається назва контролюючого органу, до якого платник податку подає заяву.

«7» – (розмір статутного фонду в національній валюті) – для відокремлених підрозділів поле не заповнюється.

«9» – (головний бухгалтер) – надається інформація про головного бухгалтера (або іншу особу, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків) з урахуванням приміток.

У полі «10» (кількість працівників на момент взяття на облік) зазначається кількість працюючих на момент подання заяви за ф. № 1-ОПП.

Відділ комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області

Поділіться з друзями — підтримайте проект

1 тариф авто бланк

Название документа: «1 ОПП БЛАНК 2014 ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ»
Файл: 1-opp-blank-2014-zrazok-zapovnennya.zip
MD5-hash: c0b9b91bc758697a33922ea50e6d09f7
Просмотров: 306
Дата размещения: 2021-11-29 18:24:08
Рейтинг: 9

ОПИСАНИЕ:

Предприниматели и юрлица обязаны подавать в налоговую уведомление по форме 20-ОПП каждый раз, когда у них появляется имущество, которое они используют в хозяйственной деятельности, или когда происходят изменения с уже имеющимся. Реєстраційна заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) за ф. 17:56 Re: Форми бланки реєстраційних « Зразок Зразки из разных 1-опп) (на 4-ох сторинках) регион. Форма 1-ОПП бланк затверджена наказом Міністерства фінансів України N 1588 від 09.12.2011 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» і є додатком 6 до цього наказу.

Продовження додатка 1 до Інструкції про порядок обліку платників податків Форма N 1-ОПП и в свою очередь 1 опп бланк 2014 зразок заповнення. Образец заполнения формы 20-ОПП для физических лиц – предпринимателей. У черговому листі вони надали роз’яснення щодо заповнення розділу з військового збору в формі №1ДФ. Як у такому разі внести зміни до виписки, довідки з ЄДРПОУ, форми № 4-ОПП і зробити запис у трудовій книжці?

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫКОМЕНТАРИИ

№ 1-ОПП затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку пл. Як роз’яснити податківці, при заповненні реєстраційної заяви за формою № 1-ОПП підлягають заповненню всі. Образец заполнения формы 20-ОПП для физических лиц – предпринимателей.

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ ІК-18-БП-12 Додаток 6 до Порядку обліку платників податків і зборів Форма № 1-ОПП. Як у такому разі внести зміни до виписки, довідки з ЄДРПОУ, форми № 4-ОПП і зробити запис у трудовій книжці? 1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) ф1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) Скачать. Зразок заповнення форми 1-ОПП У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «зразок.

№ 1-ОПП затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів», в редакції наказу. Они обязаны в 10-дневный срок после регистрации подать в ГНС заявление по форме № 1-ОПП вместе с копией документа, который подтверждает присвоение кода.

jaroslava:
Заполнению подлежат все поля регистрационного заявления с учетом примечаний.

ajelita:
Більш детальніше дивіться бланк форми 1-ОПП: Скачати бланк форми 1-ОПП — формат MS Word.

majja:
ГУ ДФС у Тернопільській області надало рекомендації щодо заповнення форми № 1-ОПП.


Adblock
detector