Акт списання групи основних засобів бланк

Форма застосовуться для оформлення вибуття основних засобв крм автотранспортних засобв при повному або частковому х списанн. акт складаться у двох

Форма
застосовується для оформлення вибуття
основних за­собів
(крім автотранспортних засобів) при
повному або частко­вому
їх списанні. Акт складається у двох
примірниках комісією, призначеною
керівником підприємства, будови,
організації, за­тверджується керівником
підприємства (організації) або особою,
на те уповноваженою. Перший примірник
акта передають до бу­хгалтерії,
другий залишається у особи, відповідальної
за збері­гання
основних засобів та є підставою для
здачі на склад запчас­тин, що залишилися
в результаті їх списання, а також
матеріалів, металобрухту
і т. п.

Витрати
по списанню, а також вартість матеріальних
ціннос­тей, що надійшли від зносу та
розбирання будинків, споруд, де­монтажу
обладнання і т. п. відображають в акті
в розділі «Розра­хунок
результатів списання об’єктів».

4. Акт на списання автотранспортних засобів (форма № 03-4).

Застосовується
для оформлення списання автомобіля
вантаж­ного
чи легкового, причепа чи напівпричепа
при їх ліквідації. Акт
складається у двох примірниках та
підписується комісією, що
призначається керівником автогосподарства
(підприємства) і затверджується
керівником підприємства (організації)
чи особою, на
те уповноваженою. Перший примірник
передається до бухгал­терії,
другий залишається у особи, відповідальної
за зберігання основних
засобів, та є підставою для здачі на
склад матеріальних цінностей та
металобрухту, що залишився в результаті
списання.

Витрати
по списанню, а також вартість матеріальних
ціннос­тей, що надійшли від розбирання
автотранспортних засобів, ві­дображають
в розділі «Розрахунок
результатів списання авто­
мобіля
{причепа, напівпричепа)».

5. Акт
про установку, пуск та демонтаж будівельної
маши­
ни (форма
03-5).

Застосовується
в будівельно-монтажних організаціях
для офо­рмлення
передачі, установки та пуску будівельних
машин та на
ступного їх демонтажу
і
передачі машинопрокатній базі. Акт
складається
у двох примірниках представником
машинопрокат-ної
бази та будівельної дільниці, що
експлуатує будівельні ма­шини
та механізми.


 1. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів в регістрах журнально-ордерної форми обліку

Для обліку
і узагальнення інформації про наявність
та рух вла­сних або отриманих на умовах
фінансового лізингу об’єктів і оре­ндованих
цілісних майнових комплексів, які
віднесені до складу основних засобів
призначений рахунок 10
«Основні засоби».

За дебетом
рахунку 10
«Основні засоби
відображається
над­ходження (придбаних, створених,
безоплатно отриманих) основ­них
засобів на баланс підприємства, які
обліковують за первин­ною
вартістю; сума витрат, яка пов’язана з
поліпшенням (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання,
реконстру­кція
тощо), що призводить до збільшення
майбутніх економічних вигод,
первинно очікуваних від використання
об’єкта; сума доо­цінки
вартості об’єкта основних засобів.

За кредитом
відображається вибуття основних засобів
внаслі­док продажу, безоплатної
передачі або невідповідності критеріям
визнання
активом, а також у разі часткової
ліквідації об’єкта ос­новних
засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок
10 «Основні
засоби»
має
субрахунки:

 • 101 «Земельні
  ділянки»;

 • 102 «Капітальні
  витрати на поліпшення земель»;

 • 103 «Будинки
  та споруди»;

 • 104 «Машини
  та обладнання»;

 • 105 «Транспортні
  засоби»;

 • 106 «Інструменти,
  прилади та інвентар»;

 • 107 «Тварини»;

 • 108 «Багаторічні
  насадження»;

 • 109 «Інші
  основні засоби».

На
субрахунку 101
«Земельні
ділянки»
ведеться
облік земе­льних
ділянок, у тому числі отриманих державними
(казенними) та комунальними підприємствами
на праві постійного користу­вання.

На
субрахунку 102
«Капітальні
витрати на поліпшення зе­
мель»
ведеться
облік капітальних вкладень у поліпшення
земель (меліоративні,
осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 «Будинки
та споруди» ведеться облік на­явності
та руху будинків, споруд, їх структурних
компонентів та передавальних пристроїв,
а також житлових будівель.

На субрахунках 104 «Машини
та обладнання»,
105 «Транс­портні
засоби», 106
«Інструменти, прилади та
інвентар»
ве­деться
облік відповідно машин та обладнання,
транспортних за­собів, інструментів,
приладів та інвентарю.

На субрахунках 107
«Тварини» і
108 «Багаторічні
наса­дження»
ведеться
облік довгострокових біологічних
активів, у тому числі багаторічних
насаджень, які не пов’язані із
сільсько­господарською діяльністю.

На субрахунку 109 «Інші
основні засоби»
ведеться
облік ос­новних засобів, які не включені
до інших субрахунків рахунку 10
«Основні засоби».

Аналітичний облік основних засобів
ведеться щодо кожного об’єкту окремо.

Бухгалтерський облік повинен забезпечити
інформацію про наявність і рух основних
засобів в залежності від напрямку їх
ви­користання, приналежності,
експлуатації та інших ознак, тому при
організації їх обліку підприємство
може розширювати зазна­чену класифікацію,
поділяючи у групах (субрахунках) основні
засоби на власні, орендовані і такі, що
перебувають в експлуата­ції, запасі,
оренді, ремонті, на модернізації,
реконструкції, добу­дові, частковій
ліквідації та інше.

Відповідно до П(С)БО
7 «Основні засоби»,
одиницею обліку основних
засобів є кожний окремий об’єкт.

Об’єкт основних засобів
це:

 • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями
  і приладдям до нього;

 • конструктивно відокремлений предмет,
  призначений для виконання певних
  самостійних функцій;

 • відокремлений комплекс конструктивно
  з’єднаних предме­тів однакового або
  різного призначення, що мають для їх
  обслу­говування загальні пристосування,
  приладдя, керування та єди­ний
  фундамент, унаслідок чого кожен предмет
  може виконувати свої функції, а комплекс
  певну роботу тільки в складі комплексу,
  а не самостійно;

 • інший актив, що відповідає визначенню
  основних засо­бів, або частина такого
  активу, що контролюється підприєм­ством.

Якщо один об’єкт основних
засобів складається з частин, які мають
різний строк корисного використання
(експлуатації), то кожна
з цих частин може визнаватися в
бухгалтерському обліку як
окремий об’єкт основних засобів.

Всі
основні засоби, що надходять на
підприємство, як правило передаються
в експлуатацію і закріпляються за
матеріально-відповідальними особами—
бригадирами,
завідуючими відді­леннями,
цехами тощо. Якщо об’єкти придбані та
певний час зберігаються
на складі, то оприбутковуються на склад.

Аналітичний
облік основних засобів ведеться по
кожному об’єкту за місцями експлуатації
чи зберігання, тобто за
матеріа­льно-відповідальними
особами, та за встановленими субрахун­ками,
а також встановленими підприємством
класифікаційними групами
всередині субрахунків, відповідно до
потреб підприємс­тва
як це було вказано вище.

Для
аналітичного обліку та забезпечення
спостереження за використанням
у місцях експлуатації основних засобів,
кожному об’єкту
присвоюється інвентарний номер. Якщо
частина (компо­нент)
основних засобів визнана підприємством
окремим об’єк-томЛ
то їй також присвоюється інвентарний
номер.

Його
наносять на основну частину об’єкта
фарбою, що не змивається, або ставлять
клеймо з цим номером, чи прикріплю­ють
металевий ярлик, чи іншим способом.

Інвентарний
номер присвоюється об’єкту на весь час
його знаходження
в господарстві. При вибутті об’єкта
звільнений но­мер іншим об’єктам не
присвоюється протягом періоду, який би
забезпечив чіткість інформації щодо
нового об’єкта та того, що вибув.
Методичні рекомендації пропонують
обрати таким термі­ном
термін зберігання документів.

Інвентарні
номери встановлюються підприємством.
Найчас­тіше використовують
серійно-порядковий спосіб присвоєння
ін­вентарних
номерів. Він передбачає виділення серії
номерів для кожної
класифікаційної групи основних засобів,
всередині якої об’єкти
номеруються за порядком, в послідовності
їх надходжен­ня на підприємство. Перші
два номери вказують номер синтетич­ного
рахунку, третій —
номер
субрахунку, четвертий —
номер
встановленої конкретної
облікової групи, інші дві цифри —
шифр
аналітичного рахунку. Наприклад, будівля
офісу, що облі­ковується
на рахунку 103. Тоді інвентарний номер
цього об’єкта буде 103101, що означатиме:
об’єкт обліковується на субрахунку 103
«Будівлі та споруди»,
в
обліковій групі будівлі (1) він зна­читься,
як № 1. Можна будувати шифр інвентарного
номеру без виділення підгрупи, тоді три
останні цифри будуть вказувати по­рядковий
номер надходження об’єктів даного
субрахунку.

Під своїм
інвентарним номером об’єкт відображається
у всіх документах
з надходження чи вибуття, в інвентаризаційних
опи­сах, в реєстрах
аналітичного обліку.

Для
ведення аналітичного обліку основних
засобів в бухгалте­рії
підприємства використовують «Інвентарну
картку обліку основних засобів» ф.ОЗ-6.
Вона
застосовується для обліку всіх видів
основних засобів, а також для групового
обліку однотипних об’єктів
основних засобів, що надійшли в
експлуатацію в одному календарному
місяці та таких, що мають одне і те ж
виробничо-господарське
призначення, технічну характеристику
та вартість.

Інвентарна
картка ведеться в бухгалтерії на кожний
об’єкт чи групу
об’єктів. У випадку групового обліку
картка заповнюється шляхом
позиційних записів окремих об’єктів
основних засобів.

Форма
заповнюється в одному примірнику на
основі «Акта
приймання-передачі
(внутрішнього переміщення) основних
засобів»
(форма

ОЗ-І),
технічної
та іншої документації.

Підставою
для відміток про вибуття об’єктів
основних засобів в
картках аналітичного обліку є:

 • при
  передачі їх іншому підприємству
  (організації), а також про переміщення
  всередині підприємства—
  «Акт
  приймання-передачі (внутрішнього
  переміщення) основних засобів» (фо­
  рма
  ОЗ-І);

 • при
  списанні об’єкта основних засобів
  внаслідок старіння чи
  зносу— «Акт на списання
  основних засобів» (форма
  ОЗ-З);

 • записи
  про закінчені роботи по добудові,
  дообладнанні, ре­конструкції
  та модернізації, ремонту об’єкта ведуться
  в картці на підставі
  «Акта
  приймання-здачі відремонтованих,
  реконстру­
  йованих
  та модернізованих об’єктів» (форма

  03-2).

В картку
вноситься така інформація:

 • повне найменування і призначення
  об’єкта;

 • найменування заводу-виготовлювача;

 • модель, тип, марка;

 • первісна вартість;

 • норма амортизації, сума зносу;

 • рік випуску;

 • інвентарний номер;

 • вміст дорогоцінних металів (із паспорта);

 • запис
  про вибуття і дата і номер запису в
  облікових регіст­рах (№
  журналу-ордеру чи
  меморіального ордера).

В розділі
«Коротка
індивідуальна характеристика об’єкта»
записуються
тільки основні якісні та кількісні
показники основ ного
об єкта, а також найважливіші прибудови,
пристосування та приналежності, що
відносяться до нього, обмежуючись
двома-трьома найбільш важливими для
даного об’єкта якісними показ­никами
виключаючи дублювання даних, що є на
підприємстві, технічної документації
на даний об’єкт.

Коротку індивідуальну характеристику
у випадку групового облі­ку основних
засобів дають не за кожним об’єктом
окремо, а в цілому за всією групою
об’єктів, що враховуються в інвентарній
картці.

При значній зміні якісних та кількісних
показників в характе­ристиці об’єкта
в результаті реконструкції (модернізації),
добу­дови та дообладнання попередню
інвентарну картку у випадку неможливості
відобразити в ній всі показниьи, що
характеризу­ють реконструйований
(модернізований, доо іладнаний
(добудо­ваний) об’єкт в цілому, замінюють
новою. Стіру інвентарну кар­тку
зберігають як довідковий документ.

Заповнені картки розміщують у картотеці,
відповідно до орга­нізації аналітичного
обліку за субрахунками та визначених
кла­сифікаційних групах всередині
субрахунків, а всередині цих груп — ще
і за матеріально-відповідальними
особами.

Для зручності користування
картотекою перед кожною кла­сифікаційною
групою (субрахунок) розміщують розділювач
— спеціальна картонна
пластинка більшого розміру з виступами,
на яких вказана назва групи.

Картки складаються в одному примірнику,
але може бути прийнятий порядок, коли
інвентарні картки складаються в двох
примірниках: один з них зберігається в
бухгалтерії для цілей ана­літичного
обліку, а другий передається в місце
експлуатації об’єкта для обліку у
матеріально-відповідальної особи.

Для контролю за збереженням
«Інвентарних карток
обліку основних засобів» ф. ОЗ-б
перед
кожною класифікаційною гру­пою
розміщують заповнений в одному екземплярі
«Опис інвен­тарних
карток по обліку основних засобів» ф.
03-7. В ньому
реєструють всі картки даної групи.

При вибутті об’єкта картка
ф. 03-6 видаляється з
картотеки, а в описі інвентарних карток
ф. 03-7 роблять відмітку
про вибуття об’єкта. Картка з картотеки
вилучається та прикладається до акта
на списання об’єкта.

При ручній обробці інформації
для обліку руху основних за­собів
використовують «Картку
обліку руху основних засобів» ф.
03-8.
Вона відкривається в одному
примірнику для кожного субрахунку, і
зберігається в картотеці перед кожною
класифіка­ційною групою.

Ця картка
заповнюється по закінченню місяця на
основі даних карток
ф. № ОЗ-б
і
в них відображають за кожним субрахунком
наявність
основних засобів на початок кожного
місяця, надхо­дження
та вибуття основних засобів в цілому
за місяць. Крім того відображається
сума нарахованої амортизації, витрати
на поточ­ний ремонт
облічених об’єктів.

Для зручності в заповненні
цієї форми, інвентарні картки (ф.
ОЗ-б)
на
основні засоби, що надійшли або вибули
протягом місяця поміщають в картотеці
окремо. В кінці місяця на їх під­ставі
заповнюють «Картку
обліку руху основних засобів»
(ф.

03-8),
які
потім поміщають в картотеку у відповідну
групу для постійного
їх зберігання.

В кінці
кварталу в Картці
(ф.
03-8)
підводяться
підсумки руху
основних засобів за звітний період і
визначається залишок основних
засобів за даним субрахунком, який
звіряється з дани­ми
регістрів синтетичного обліку. Інформація
карток
ф.
03-8
служить
для заповнення звітних форм з руху
основних засобів.

Практично
всі об’єкти основних засобів передаються
в екс­плуатацію
і закріпляються за матеріально-відповідальним
особа­ми.
Тому важливо правильно організувати
облік основних засо­бів
не тільки в бухгалтерії, а і в виробничих
підрозділах.

Для
пооб’єктного обліку основних засобів
за місцем їх знахо­дження (експлуатації)
застосовується «Інвентарний
список ос­
новних
засобів» (форма
03-9).

Інвентарний
список відкривається за кожною
матеріальною особою
(відділ, цех) за класифікаційними групами.
В нього запи­сують
номер інвентарної картки, за якою він
обліковується в бух­галтерії,
інвентарний номер об’єкта, повне його
найменування, первісна
вартість. При вибутті об’єкта вказується
дата і номер документа
та причина вибуття. Записи на початок
року обов’я­зково
звіряються з даними бухгалтерського
обліку.

Якщо на
підприємстві прийнятий порядок, коли
в місцях екс­плуатації облік основних
засобів ведуть не в Інвентарних
спис­
ках
(ф. 03-9),
а
в Інвентарних
картках (ф. ОЗ-б),
то
в такому випадку
другий примірник Інвентарної
картки (ф. ОЗ-б)
на
ос­новні
засоби, що надходять в підрозділ для
експлуатації переда­ється
в цей підрозділ і є реєстром аналітичного
обліку.

Дані
пооб’єктного обліку основних засобів
за місцями їх зна­ходження
(експлуатації) повинні бути тотожні
записам в інвента­рних
картках обліку основних засобів, що
ведуться в бухгалтерії.

Реєстром
синтетичного обліку за рахунками 10
«Основні
за­
соби»,
11 «Інші
необоротні матеріальні активи»,
12
«Нематер
іальні активи»,
15
«Капітальні
інвестиції»,
16
«Довгостро­кові
біологічні активи»,
18
«Довгострокова
дебіторська забо­
ргованість
та інші необоротні активи»
є
журнал-ордер
№ 13

с.-г. В
ньому
для кожного балансового рахунку виділено
окремий розділ, в
якому відображаються кредитові обороти,
а також окремі
розділи, в яких відображаються аналітичні
дані за кожним вказаним
синтетичним рахунком.

Записи
до журналу за кредитом цих рахунків
здійснюються на підставі
первинних документів, бухгалтерських
довідок. В кінці місяця
кредитові обороти рахунків 10
«Основні засоби»,
11
«Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні
активи»,
15 «Капітальні інвестиції», 16 «Довгострокові
біоло­гічні активи», 18 «Довгострокова
дебіторська заборгованість
та
інші необоротні активи»
з
цього журналу переносяться до Головної
книги.

Записи
до розділів «Аналітичні
дані»
цього
журналу запису­ються
на підставі даних Карток
руху основних засобів (ф.
03-8).

В
аналітичних
даних відображають за кожним рахунком
в розрізі
субрахунків залишок на початок місяця,
обороти за дебе­том
та кредитом і залишок на кінець місяця.
Підсумок за кожним рахунку
звіряють з даними синтетичних рахунків
10
«Основні
засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нема­
теріальні
активи», 15 «Капітальні інвестиції», 16
«Довгостро­кові біологічні активи»,
18 «Довгострокова дебіторська
забо­ргованість та інші необоротні
активи»
в
Головній
книзі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Акт про списання основних засобів форма ОС-4 застосовується для зняття з обліку об’єктів, які прийшли в непридатність унаслідок поломки, що не підлягає ремонту, через фізичного або морального зносу. Тобто акт слід складати у випадках, коли об’єкт основних засобів неможливо використовувати далі через його непридатність.

Якщо об’єкт можна відремонтувати, то складає акт про прийом-здачу форма ОС-3.

Заповнюється два ідентичних примірника акта списання ОС-4. Перший залишиться у матеріально-відповідальної особи, другий буде передано до бухгалтерії. Примірник акта, що залишився у відповідальної особи, дозволить здати на склад деталі і вузли, що залишилися після демонтажу основного засобу, а також дозволить направити їх на продаж. Примірник, переданий бухгалтеру, буде служити підставою для виконання проводки по зняттю об’єкта з обліку (з 01 рахунку).

Хто заповнюється акт про списання форма ОС-4?

Для списання основного засобу призначається спеціальна комісія наказом керівника. Комісія оцінює стан об’єкта, визначає необхідність списання і заповнює акт ОС-4. Кожен член комісії ставить на заповненому бланку акта свій підпис. Після цього документи передається на затвердження керівнику або особі, яка його заміщає в цих питаннях.

Завантажити бланк ОС-4

Форма ОС-4 застосовується для списання будь-якого об’єкта основних засобів, за винятком транспортних засобів, для яких слід заповнювати уніфіковану форму ОС-4а. Для групи об’єктів передбачена окрема форма ОС-4б.

Акт списання основних засобів форма ОС-4 бланк — скачати excel.

Нижче розглянуто порядок заповнення цієї типової форми, завантажити зразок заповнення акту при списанні основних засобів можна в кінці статті.

Відмітка про списання об’єкта робиться в інвентарній картці ОС-6.

Якщо об’єкт вибуває з підприємства в результаті купівлі-продажу або іншої передачі іншій особі, то слід оформляти акт прийому-передачі форма ОС-1.

Зразок акту списання основних засобів ОС-4

Вихідні дані для заповнення акту форма ОС-4:

Дані по верстату на дату списання:

 • Термін експлуатації — 21 років і 4 місяці;
 • Первісна вартість 200 000;
 • Нарахована амортизація 150 000.

Від списання залишилися матеріальні цінності на 1000, які оприбутковуються на склад.

 •  

Інструкція щодо заповнення акта списання основних засобів:

«Шапка» бланка ОС-4:

Акт списання основних засобів форма ос-4, скачати бланк і зразок

 • Найменування підприємства, ОКПО;
 • Структурний підрозділ, в якому значився списується об’єкт;
 • Номер і дата документа, що є підставою для списання (наказ керівника);
 • Особа, відповідальна за збереження основного засобу — ПІБ і табельний номер працівника;
 • № акта і дата заповнення;
 • Причина списання — в даному прикладі «морально застарів».

Розділ 1 Відомості про об’єкт на дату списання:

Розділ 2 Характеристика об’єкта

Акт списання основних засобів форма ос-4, скачати бланк і зразок

Висновок комісії зі списання основного засобу:

Комісія, призначена керівником, пише свій висновок про необхідність списання об’єкта. Всі члени комісії ставлять свої підписи під другим розділом акта списання основних засобів.

Розділ 3 Витрати на списання і надходження від списання

Акт списання основних засобів форма ос-4, скачати бланк і зразок

Заповнення підрозділу «витрати» в акті форма ОС-4:

 • Вид проведених робіт;
 • Документ, на підставі якого вони проводилися;
 • Сума витрат на проведені роботи;
 • Бухгалтерська проводка зі списання витрат на зазначені роботи (Д91 / 2 К60 при демонтажі за допомогою сторонньої організації).

Заповнення підрозділу «надходження» в акті ОС-4:

 • Номер і дата прибуткового ордера, на підставі якого приймаються до обліку матеріальні цінності, деталі, що залишилися від основного засобу після його демонтажу;
 • Назва матеріальних цінностей, що надійшли на склад;
 • Кількість і вартість цих цінностей;
 • Бухгалтерська проводка по оприбуткуванню (проводка Д10 К91 / 1).

Результати списання — виводиться підсумкова сума, пов’язана зі списанням об’єкта, виходить як різниця витрат і надходжень від оприбуткування.

Виручка від реалізації — заповнюється, якщо об’єкт після списання був проданий іншій особі.

Акт ОС-4 завіряється належним чином підписаний і передається керівнику на затвердження. Відмітка про затвердження ставиться в правому верхньому куті бланка акта списання ОС. Ставиться дата, ПІБ та посада керівника.

Завантажити зразок заповнення акту на списання основних засобів. Форма ОС-4

Завантажити бланк акта списання основних засобів форма ОС-4 в форматі excel — excel.

Завантажити зразок заповнення акту списання ОС-4 — завантажити.

Додатково пропонуємо скачати бланк і зразки заповнення інших форм з обліку основних засобів:

Схожі статті

 • Акт про списання основних засобів форма ос-4 — завантажити зразок

 • Акт списання основних засобів зразок заповнення ос-4

 • Бланк форми ос-1а

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Ю. ФЕДЬКОВИЧА Типова форма N ОЗ-3 (бюджет)
(назва установи)

Затверджено

Наказ Головного управління Державного

казначейства України та Державного

комітету статистики України

від 02.12.97 р. N 125/70

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

02071240 Код за ДКУД

Затверджую

_____________________________________

(посада,

______________________________________

прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

«____»__________________________20___р.

^

про списання основних засобів

Номер документа Дата складання
Відділ Дебет Кредит Сума Знос Інвентарний номер
рахунок, субрахунок код аналітичного обліку рахунок, субрахунок код аналітичного обліку
1 2 3 4 5 6 7 8

Комісія, призначена наказом/(розпорядженням) ________________________________________________________

від «__» _________________ 20__р. N ______

на підставі _________________________________________________________________________________________

здійснила огляд _____________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта)

У результаті огляду комісія встановила щодо об’єкта:

1. Надійшов в установу: «___»______________ 19___ р.

2. Кількість ремонтів_______________ на суму ____________________________________________________грн.

3. Маса об’єкта за паспортом: _______________________________________________________________________

4. Наявність дорогоцінних металів: __________________________________________________________________

5. Технічний стан та причина списання: ______________________________________________________________

Устаткування Рік випуску (подудови) Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)
вид Код
9 10 11 12

Висновок комісії:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються _______________________

Голова комісії : ___________________________ ______________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії : ___________________________ ______________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________ ______________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________ ______________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________ ______________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________ ______________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Зворотний бік типової форми ОЗ-3 (бюджет)

^

Витрати на списання Надійшло на списання
Найменування документа статті витрат сума найменування документа вид цінностей кількість сума
1 2 3 4 5 6 7

Результати списання: _______________________________________________________________________________

У картці N 10630032 вибуття основних засобів відмічено.

«___»___________20__ р.

Головний бухгалтер : ___________ _

Марут С.Г._______

(підпис) (прізвище та ініціали)

Акт про списання основних засобів icon Акт про списання основних засобів
Комісія, призначена наказом/(розпорядженням) Акт про списання основних засобів icon Наказ №159-оп рах. 104. 106,109. » Про склад комісії на списання основних фондів з балансу» Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано… Акт про списання основних засобів icon Наказ №159-оп рах. 104. 106,109. » Про склад комісії на списання основних фондів з балансу» Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано… Акт про списання основних засобів icon Sheet 1: Акт на списання мшп 221
Акт про списання основних засобів icon Наказ №81-оп » 18 » лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08.
Для визначення технічного стану та придатності до подальшої експлуатації приладів, обладнання, устаткування, конструкцій, вузлів… Акт про списання основних засобів icon Наказ №158-оп » Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу » Відповідно до типової інструкції «
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано… Акт про списання основних засобів icon Наказ №158-оп » Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу » Відповідно до типової інструкції «
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано… Акт про списання основних засобів icon Наказ №160-оп рах. 113. 114,221. » Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу» Відповідно до типової інструкції «
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано… Акт про списання основних засобів icon Наказ №160-оп рах. 113. 114,221. » Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу» Відповідно до типової інструкції «
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано… Акт про списання основних засобів icon Наказ №45 оп 04 лютого 20 14 р м. Чернівці » Про затвердження комісії з списання навчально-методичної літератури з балансу чну ім. Ю. Федьковича на 20 14 р. » Відповідно до «
Відповідно до “ Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007р. №1314 ”Про затвердження порядку списання об”єктів державної…

Скорочена назва: Акт списання основних засобів (форма №ОЗ-3)

Актуально з:
29.12.1995

 • Під час війни Е-сервіси ДПС та Е-кабінет працюють, але з обмеженнями

  Електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють, але з певними обмеженнями, що зумовлено необхідністю захисту прав платників


  Сьогодні 16:54


  1 251

 • Через війну ЦСК «Україна» безкоштовно продовжує сертифікати КЕП на рік

  Якщо дія сертифікатів КЕП закінчується з 24 лютого по 30 квітня 2022 року, вони будуть автоматично продовжені на 365 днів


  Сьогодні 14:22


  2 107

 • Мінфін підкоригує декларацію акцизного податку

  Зокрема, у формі декларації, додатках до неї і Порядку заповнення слова «код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ», «код КОАТУУ», «кодом за КОАТУУ» у всіх відмінках замінять словами «код території»


  03.03.2022


  154

 • Захопили ворожий танк або БТР: чи треба його декларувати в НАЗК?

  НАЗК у своєму Телеграм-каналі розмістило роз’яснення щодо заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану


  01.03.2022


  646

 • Е-кабінет вже працює: офіційна інформація від ДПС

  ДПС повідомила про відновлення роботи електронних сервісів та е-кабінету


  28.02.2022


  2 725

 • Держстат не буде штрафувати за неподання звітів

  Держстат не буде застосовувати адмінвідповідальність за неподання звітів під час воєнного часу


  28.02.2022


  2 358

 • Важливо

  1 березня закінчується строк подання деяких звітів та сплати податків

  Нагадуємо, що 1 березня закінчується строк сплати податків та подання деяких звітів. Зокрема, до податкової служби та Фонду захисту осіб з інвалідністю форми №10-ПОІ. Але на час воєнного стану платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості своєчасно сплатити податки чи подати звітність


  28.02.2022


  4 249

 • Неоподатковуваний дохід в декларації про майновий стан

  Директор підприємства оплачує освіту дитини-інваліда в школі з рахунку підприємства. Договір тристоронній: між школою, ТОВ та матір’ю дитини. Чи потрібно директору подавати в ДПС якусь декларацію про те, що має місце такий неоподатковуваний дохід?


  14.02.2022

  95

 • НО набувач гуманітарної допомоги у вигляді ОЗ: як відобразити у звіті?

  Неприбуткова організація у грудні 2021 отримала гуманітарну допомогу у вигляді основних засобів як кінцевий набувач. Як правильно відображати таку допомогу в річному звіті за 2021 рік і в наступному 2022 р. (коли засоби будуть амортизуватися) за рядками — дохід 1.6.2 ГД, витрати — 2.4.2 ГД, і самому додатку ГД?


  11.02.2022

  91

 • Податкові збитки (від’ємне значення) при реорганізації

  ТОВ «А» реорганізується шляхом приєднання до ТОВ «Б» у лютому 2022 р. (буде передавальний акт). В останній декларації «А», поданій в першому кварталі 2022 р., будуть зафіксовані податкові збитки. Чи може ТОВ «Б» відобразити ці збитки у своїй декларації?


  11.02.2022

  101

 • Декларація щодо ренти і екоподатку на окупованих територіях

  Підприємство має спецдозвіл користування надрами на окупованих територіях і подає пусту звітність щодо ренти і екоподатку до ДПС №1215. Але внаслідок територіальної реформи потрібно подавати звітність до ДПС №1208. З якого періоду подавати до нової ДПС?


  09.02.2022

  39

 • Чи можна виправити суму лікарняних в рядках 1.3, 1.4 об’єднаній звітності?

  В об’єднаній звітності за III квартал 2021 року була допущена помилка в основній таблиці у рядку 1.4 розділу 1 потрапила загальна сума лікарняного 2699,40, а мала бути 2699,34 грн: за рахунок фонду- 1735,29 грн та у рядку 1.3 за рахунок підприємства — 964,05 грн. Як виправити?


  03.02.2022

  354

 • Заповнення рядкiв 14 та 15 декларації з ЄП групи 4 для ФОПа?

  Як заповнювати рядки 14 і 15 декларації з ЄП групи 4 для ФОПа?


  02.02.2022

  431

 • Форма №20-ОПП і №1-ПРРО для виїзної торгівлі: як заповнити «єдиннику»?

  Як ФОПу на II групi ЄП заповнити графи 3, 4, 6 — 11 ф. №20-ОПП і п. 3, п. 4, п. 5 (використовуватиметься хмарний додаток) ф. №1-ПРРО для виїзної торгівлі (тип об’єкта — 656)? ФОП здійснює діяльність за кодом 68.20 (тип об’єкту 682), 01.30; 01.49; 01.50 (тип об’єкту — 457), 47.89 (тип об’єкту — 656)


  02.02.2022

  385

Зразок бланка (форма шаблону) нового акту списання групи основних засобів:

Образец бланка (форма шаблона) нового акта списания группы основных средств:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13.09.2016 № 818

____________________________________________

                 (найменування юридичної особи)                       

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада, ініціали та прізвище)

_______________________________________

(підпис)

«_____» ______________________ 20 ___ р.

Акт списання групи основних засобів

_______________________________________

(місце складання)

Номер документа

Дата складання

Назва об’єкта(ів)

Номенклатурний номер

Кількість

Первісна вартість

Сума

Знос

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)

за одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього

                 

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «____» _______________ 20 ___ р. № _______, на підставі ______________________________________

здійснила огляд об’єкта(ів), який (які) знаходиться(яться) _________________________________________

____________________________________________________________

                                                                                                                                                                   (місцезнаходження об’єкта(ів))

та обліковується(ються) у матеріально відповідальної особи _____________________________________

_____________________________________________________________

                                                                                                                                                                   (посада, ініціали та прізвище)

Коротка характеристика об’єкта(ів) _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

У результаті огляду комісія встановила:

1. Маса об’єкта(ів) за паспортом ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Наявність дорогоцінних металів ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Технічний стан та причина списання _________________________________________________

_______________ __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________

Висновок комісії ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Перелік документації, що додається _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Зворотний бік

Примітка ________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________

Голова комісії                 _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

Члени комісії:                  _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

                                               _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

                                               _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

                                               _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

Розрахунок результатів списання об’єкта(ів):

Витрати, пов’язані з ліквідацією

Цінності, отримані від ліквідації

дата, номер, назва документа

сума

дата, номер, назва документа

вид цінностей

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

Результати списання _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

Назва облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку _________________                _________________________________________

                                                                                                                                                                                  (підпис)                                         (посада, ініціали та прізвище)

«____» ____________20__ р.            

Головний бухгалтер                  _____________            ______________________________________

                                                                             (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Нравится? Лайкни!


Adblock
detector