Darbo sutartis бланк форма

Projektas page statymas skelbtas: in., 2002, nr. 64-2569neoficialus statymo tekstaslietuvos respublikosdarbo kodekso patvirtinimo, sigaliojimo ir gyvendinimostatymas2002 m. birelio 4 d.

Projektas

PAGE

statymas skelbtas: in., 2002, Nr. 64-2569Neoficialus statymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOSDarbo kodekso patvirtinimo, sigaliojimo ir gyvendinimoSTATYMAS2002 m. birelio 4 d. Nr. IX-926Vilnius1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimas

iuo statymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos darbo kodeks.

2 straipsnis. Darbo kodekso sigaliojimas

Darbo kodeksas sigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., iskyrus 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, kurios sigalioja Lietuvos Respublikai tapus Europos Sjungos nare, ir nuostatas dl darbo taryb, kurios sigalioja primus darbo taryb status ir sudarymo tvark nustatant statym.

3 straipsnis. Darbo kodekso taikymas darbo santykiams

Darbo santykiai, kurie atsirado iki Darbo kodekso sigaliojimo, tsiasi toliau ir jiems taikomos Darbo kodekso nuostatos.

4 straipsnis. statym ir kit normini teiss akt galiojimas

statymai ir kiti norminiai teiss aktai, galioj Lietuvos Respublikoje iki Darbo kodekso sigaliojimo, galioja tiek, kiek neprietarauja Darbo kodeksui, iskyrus atvejus, kai is Kodeksas pirmenyb suteikia kit statym ar kit normini teiss akt nuostatoms.

5 straipsnis. Pasilymai Vyriausybei

Pasilymai Vyriausybei:

1) iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtinti statym ir kit normini teiss akt, kurie btini Darbo kodekso nuostatoms gyvendinti, projekt rengimo plan, iki 2002 m. spalio 1 d. pateikti Seimui statym, kurie btini Darbo kodekso nuostatoms gyvendinti, projektus ir iki 2002 m. gruodio 1 d. patvirtinti kitus norminius teiss aktus, kurie btini Darbo kodekso nuostatoms gyvendinti;

2) iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtinti statym ir kit normini teiss akt, kuriuos reikia suderinti su Darbo kodeksu, projekt parengimo priemoni plan, iki 2002 m. spalio 1 d. pateikti Seimui statym, kuriuos reikia suderinti su Darbo kodeksu, projektus ir iki 2002 m. gruodio 1 d. patvirtinti kitus norminius teiss aktus, kuriuos reikia suderinti su Darbo kodeksu.

6 straipsnis. Teiss akt pripainimas netekusiais galios

sigaliojus Darbo kodeksui, netenka galios ie teiss aktai:

1) Lietuvos Respublikos darbo statym kodeksas (in., 1972, Nr. 18-137; 1975, Nr. 6-45; 1976, Nr. 35-337; 1982, Nr. 34-367; 1983, Nr. 18-198, Nr. 26-266; 1988, Nr. 11-75; 1990, Nr. 15-426, Nr. 22-540, Nr. 26-629, Nr. 36-863; 1991, Nr. 2-33, Nr. 22-568; 1992, Nr. 4-63; 1997, Nr. 67-1671; 1999, Nr. 13-313);2) Lietuvos Respublikos darbo apmokjimo statymas (in., 1991, Nr. 4-104; 1996, Nr. 41-984; 1999, Nr. 30-858; 2001, Nr. 28-898);

3) Lietuvos Respublikos kolektyvini susitarim ir sutari statymas (in., 1991, Nr. 12-312, Nr. 34-935; 1994, Nr. 29-511; 1996, Nr. 41-985; 1997, Nr. 66-1592; 2001, Nr. 93-3256);

4) Lietuvos Respublikos darbo sutarties statymas (in., 1991, Nr. 36-973, 979; 1993, Nr. 30-684; 1994, Nr. 42-759; 1995, Nr. 46-1119; 1996, Nr. 15-385, Nr. 41-983, Nr. 43-1043, Nr. 101-2303, Nr. 106-2429; 1997, Nr. 6-88, Nr. 66-1593, Nr. 67-1653, Nr. 91-2273; 1998, Nr. 51-1394; 1999, Nr. 3-59, Nr. 45-1432, 1433; 2000, Nr. 61-1828; 2001, Nr. 28-897, Nr. 55-1945);

5) Lietuvos Respublikos atostog statymas (in., 1992, Nr. 2-18; 1996, Nr. 41-986; 1997, Nr. 63-1475, Nr. 67-1655; 2000, Nr. 44-1248, Nr. 111-3575; 2001, Nr. 28-899);

6) Lietuvos Respublikos kolektyvini gin reguliavimo statymas (in., 1992, Nr. 12-307; 1993, Nr. 29-668; 1994, Nr. 29-512; 1999, Nr. 102-2920);

7) Lietuvos Respublikos darbo gin nagrinjimo statymas (in., 2000, Nr. 56-1640);

8) Lietuvos Respublikos veni dien statymas (in., 1990, Nr. 31-757; 1996, Nr. 37-933; 1997, Nr. 67-1670; 2000, Nr. 57-1677; 2001, Nr. 43-1498).

Skelbiu Lietuvos Respublikos Seimo priimt statym.

RESPUBLIKOS PREZIDENTASVALDAS ADAMKUSDarbo kodekso aktuali redakcija nuo 2010 m. rugpjio 1 d.:

PATVIRTINTAS

2002 m. birelio 4 d.

statymu Nr. IX-926LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSAS

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOSI SKYRIUS

DARBO STATYMAI IR J REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso reglamentuojami santykiai

1. is Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su iame Kodekse ir kituose norminiuose teiss aktuose nustatyt darbo teisi ir pareig gyvendinimu ir gynyba.

2. Atskir darbo santyki srii reglamentavimo ribas nustato is Kodeksas, taip pat pagal io Kodekso nustatytas ribas ( kiti statymai ir Vyriausybs nutarimai.

2 straipsnis. Darbo santyki teisinio reglamentavimo principai

1. io Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomi ie principai:

1) asociacij laisv;

2) laisv pasirinkti darb;

3) valstybs pagalba asmenims, gyvendinant teis darb;

4) darbo teiss subjekt lygyb nepaisant j lyties, seksualins orientacijos, rass, tautybs, kalbos, kilms, pilietybs ir socialins padties, tikjimo, santuokins ir eimins padties, amiaus, sitikinim ar pair, priklausomybs politinms partijoms ir visuomeninms organizacijoms, aplinkybi, nesusijusi su darbuotoj dalykinmis savybmis;

5) saugi ir sveikatai nekenksming darbo slyg sudarymas;

6) teisingas apmokjimas u darb;

7) vis form priverstinio ir privalomojo darbo draudimas;

8) darbo santyki stabilumas;

9) darbo statym bendrumas ir j diferenciacija pagal darbo slygas ir darbuotoj psichofizines savybes;

10) kolektyvini deryb laisv siekiant suderinti darbuotoj, darbdavi ir valstybs interesus;

11) kolektyvini sutari ali atsakomyb u sipareigojimus.

2. Valstyb privalo skatinti darbo teisi gyvendinim. Darbo teiss iimtiniais atvejais gali bti apribotos tik statymu ar teismo sprendimu, jeigu tokie apribojimai yra btini siekiant apsaugoti viej tvark, visuomens morals principus, visuomens nari sveikat, gyvyb, turt, teises ir teistus interesus.

3 straipsnis. Darbo teiss altiniai

1. Darbo teiss altiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautins sutartys, darbo santykius reglamentuojanios Europos Sjungos teiss normos, is Kodeksas, kiti statymai ir jiems neprietaraujantys norminiai teiss aktai, kolektyvini sutari normatyvins nuostatos.

2. Vyriausybs nutarimai ir kiti norminiai teiss aktai darbo santykius gali reglamentuoti tik io Kodekso ir kit statym nustatytais atvejais ir mastu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-188, 2005-05-12, in., 2005, Nr. 67-2400 (2005-05-28)

4 straipsnis. Darbo statymai ir kiti norminiai teiss aktai

1. Darbo statymai nustato:

1) darbo teiss taikymo srit, udavinius ir principus;

2) gyventoj uimtumo teisinius pagrindus;

3) kolektyvini sutari sudarymo ir vykdymo taisykles bei ali atsakomyb u sipareigojimus;

4) darbo apmokjimo slygas i valstybs ir savivaldybi biudet finansuojamose monse, staigose ir organizacijose;

5) maksimalij darbo laiko trukm ir minimalisias poilsio laiko normas;

6) minimalij lengvat, garantij, kompensacij dyd ir kit darbo teisi lyg;

7) pagrindines darbuotoj saugos ir sveikatos normas bei taisykles;

8) profesini sjung ir kit darbuotoj atstov teises darbo srityje;

9) pagrindines profesinio pasirengimo ir kvalifikacijos klimo nuostatas;

10) darbo drausms utikrinimo pagrindus;

11) materialins atsakomybs slygas ir dyd (ribas);

12) pagrindines darbo statym laikymosi prieiros ir kontrols nuostatas.

2. Vyriausyb, kitos valstybs ir savivaldybi institucijos turi teis pagal savo kompetencij priimti norminius teiss aktus darbo santyki reglamentavimo klausimais. Vyriausyb negali priimti normini teiss akt, pabloginani darbuotoj padt, palyginti su ta, kuri nustato is kodeksas ir kiti darbo statymai. Kit valstybs ir savivaldybi institucij normini teiss akt nuostatos, pabloginanios darbuotoj padt, palyginti su ta, kuri nustato is kodeksas ir kiti darbo statymai, negalioja.

3. monse, staigose, organizacijose pagal j kompetencij statym nustatyta tvarka gali bti priimami vietiniai (lokaliniai) norminiai teiss aktai, nustatantys io straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais darbo statymais ir kitais norminiais teiss aktais nereglamentuotas darbo slygas ir papildomas, palyginti su nustatytomis statymuose bei kituose norminiuose teiss aktuose, darbo, socialines ir buities lengvatas darbuotojams arba atskiroms j grupms.

4. Negalioja trialiai susitarimai, kolektyvins sutartys bei vietiniai (lokaliniai) norminiai teiss aktai dl darbo slyg, pabloginantys darbuotoj padt, palyginti su ta, kuri nustato is Kodeksas, statymai ir kiti norminiai teiss aktai. Tais atvejais, kai is Kodeksas ir kiti statymai tiesiogiai nedraudia darbo teisini santyki subjektams patiems susitarimo bdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, ie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir siningumo principais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-188, 2005-05-12, in., 2005, Nr. 67-2400 (2005-05-28)

5 straipsnis. Darbo statym taikymo sritis

1. Darbo statymai ir kiti norminiai teiss aktai taikomi darbo santykiams Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, ar darbuotojas dirba Lietuvoje, ar pagal darbdavio pavedim usienyje.

2. Darbo santykiai, atsirandantys dirbant laivuose ar lktuvuose, reglamentuojami Lietuvos Respublikos darbo statymais ir kitais norminiais teiss aktais, jei tie laivai ar lktuvai plaukioja arba skraido su Lietuvos valstybs vliava ar yra paenklinti Lietuvos simboliais. Lietuvos Respublikos darbo statymai, kiti norminiai teiss aktai taikomi dirbant kitose transporto priemonse, jei darbdaviai, kuriems nuosavybs teise priklauso ios transporto priemons, priklauso Lietuvos respublikos jurisdikcijai.

3. Jei darbdavys yra usienio valstyb, vyriausyb ar administracijos vienetas arba vienetas, veikiantis kaip diplomatin atstovyb, usienio organizacija ar asmuo, darbo santykiams su Lietuvos Respublikos nuolatin

Projektas

PAGE

statymas skelbtas: in., 2002, Nr. 64-2569Neoficialus statymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOSDarbo kodekso patvirtinimo, sigaliojimo ir gyvendinimoSTATYMAS2002 m. birelio 4 d. Nr. IX-926Vilnius1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimas

iuo statymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos darbo kodeks.

2 straipsnis. Darbo kodekso sigaliojimas

Darbo kodeksas sigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., iskyrus 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, kurios sigalioja Lietuvos Respublikai tapus Europos Sjungos nare, ir nuostatas dl darbo taryb, kurios sigalioja primus darbo taryb status ir sudarymo tvark nustatant statym.

3 straipsnis. Darbo kodekso taikymas darbo santykiams

Darbo santykiai, kurie atsirado iki Darbo kodekso sigaliojimo, tsiasi toliau ir jiems taikomos Darbo kodekso nuostatos.

4 straipsnis. statym ir kit normini teiss akt galiojimas

statymai ir kiti norminiai teiss aktai, galioj Lietuvos Respublikoje iki Darbo kodekso sigaliojimo, galioja tiek, kiek neprietarauja Darbo kodeksui, iskyrus atvejus, kai is Kodeksas pirmenyb suteikia kit statym ar kit normini teiss akt nuostatoms.

5 straipsnis. Pasilymai Vyriausybei

Pasilymai Vyriausybei:

1) iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtinti statym ir kit normini teiss akt, kurie btini Darbo kodekso nuostatoms gyvendinti, projekt rengimo plan, iki 2002 m. spalio 1 d. pateikti Seimui statym, kurie btini Darbo kodekso nuostatoms gyvendinti, projektus ir iki 2002 m. gruodio 1 d. patvirtinti kitus norminius teiss aktus, kurie btini Darbo kodekso nuostatoms gyvendinti;

2) iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtinti statym ir kit normini teiss akt, kuriuos reikia suderinti su Darbo kodeksu, projekt parengimo priemoni plan, iki 2002 m. spalio 1 d. pateikti Seimui statym, kuriuos reikia suderinti su Darbo kodeksu, projektus ir iki 2002 m. gruodio 1 d. patvirtinti kitus norminius teiss aktus, kuriuos reikia suderinti su Darbo kodeksu.

6 straipsnis. Teiss akt pripainimas netekusiais galios

sigaliojus Darbo kodeksui, netenka galios ie teiss aktai:

1) Lietuvos Respublikos darbo statym kodeksas (in., 1972, Nr. 18-137; 1975, Nr. 6-45; 1976, Nr. 35-337; 1982, Nr. 34-367; 1983, Nr. 18-198, Nr. 26-266; 1988, Nr. 11-75; 1990, Nr. 15-426, Nr. 22-540, Nr. 26-629, Nr. 36-863; 1991, Nr. 2-33, Nr. 22-568; 1992, Nr. 4-63; 1997, Nr. 67-1671; 1999, Nr. 13-313);2) Lietuvos Respublikos darbo apmokjimo statymas (in., 1991, Nr. 4-104; 1996, Nr. 41-984; 1999, Nr. 30-858; 2001, Nr. 28-898);

3) Lietuvos Respublikos kolektyvini susitarim ir sutari statymas (in., 1991, Nr. 12-312, Nr. 34-935; 1994, Nr. 29-511; 1996, Nr. 41-985; 1997, Nr. 66-1592; 2001, Nr. 93-3256);

4) Lietuvos Respublikos darbo sutarties statymas (in., 1991, Nr. 36-973, 979; 1993, Nr. 30-684; 1994, Nr. 42-759; 1995, Nr. 46-1119; 1996, Nr. 15-385, Nr. 41-983, Nr. 43-1043, Nr. 101-2303, Nr. 106-2429; 1997, Nr. 6-88, Nr. 66-1593, Nr. 67-1653, Nr. 91-2273; 1998, Nr. 51-1394; 1999, Nr. 3-59, Nr. 45-1432, 1433; 2000, Nr. 61-1828; 2001, Nr. 28-897, Nr. 55-1945);

5) Lietuvos Respublikos atostog statymas (in., 1992, Nr. 2-18; 1996, Nr. 41-986; 1997, Nr. 63-1475, Nr. 67-1655; 2000, Nr. 44-1248, Nr. 111-3575; 2001, Nr. 28-899);

6) Lietuvos Respublikos kolektyvini gin reguliavimo statymas (in., 1992, Nr. 12-307; 1993, Nr. 29-668; 1994, Nr. 29-512; 1999, Nr. 102-2920);

7) Lietuvos Respublikos darbo gin nagrinjimo statymas (in., 2000, Nr. 56-1640);

8) Lietuvos Respublikos veni dien statymas (in., 1990, Nr. 31-757; 1996, Nr. 37-933; 1997, Nr. 67-1670; 2000, Nr. 57-1677; 2001, Nr. 43-1498).

Skelbiu Lietuvos Respublikos Seimo priimt statym.

RESPUBLIKOS PREZIDENTASVALDAS ADAMKUSDarbo kodekso aktuali redakcija nuo 2010 m. rugpjio 1 d.:

PATVIRTINTAS

2002 m. birelio 4 d.

statymu Nr. IX-926LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSAS

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOSI SKYRIUS

DARBO STATYMAI IR J REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso reglamentuojami santykiai

1. is Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su iame Kodekse ir kituose norminiuose teiss aktuose nustatyt darbo teisi ir pareig gyvendinimu ir gynyba.

2. Atskir darbo santyki srii reglamentavimo ribas nustato is Kodeksas, taip pat pagal io Kodekso nustatytas ribas ( kiti statymai ir Vyriausybs nutarimai.

2 straipsnis. Darbo santyki teisinio reglamentavimo principai

1. io Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomi ie principai:

1) asociacij laisv;

2) laisv pasirinkti darb;

3) valstybs pagalba asmenims, gyvendinant teis darb;

4) darbo teiss subjekt lygyb nepaisant j lyties, seksualins orientacijos, rass, tautybs, kalbos, kilms, pilietybs ir socialins padties, tikjimo, santuokins ir eimins padties, amiaus, sitikinim ar pair, priklausomybs politinms partijoms ir visuomeninms organizacijoms, aplinkybi, nesusijusi su darbuotoj dalykinmis savybmis;

5) saugi ir sveikatai nekenksming darbo slyg sudarymas;

6) teisingas apmokjimas u darb;

7) vis form priverstinio ir privalomojo darbo draudimas;

8) darbo santyki stabilumas;

9) darbo statym bendrumas ir j diferenciacija pagal darbo slygas ir darbuotoj psichofizines savybes;

10) kolektyvini deryb laisv siekiant suderinti darbuotoj, darbdavi ir valstybs interesus;

11) kolektyvini sutari ali atsakomyb u sipareigojimus.

2. Valstyb privalo skatinti darbo teisi gyvendinim. Darbo teiss iimtiniais atvejais gali bti apribotos tik statymu ar teismo sprendimu, jeigu tokie apribojimai yra btini siekiant apsaugoti viej tvark, visuomens morals principus, visuomens nari sveikat, gyvyb, turt, teises ir teistus interesus.

3 straipsnis. Darbo teiss altiniai

1. Darbo teiss altiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautins sutartys, darbo santykius reglamentuojanios Europos Sjungos teiss normos, is Kodeksas, kiti statymai ir jiems neprietaraujantys norminiai teiss aktai, kolektyvini sutari normatyvins nuostatos.

2. Vyriausybs nutarimai ir kiti norminiai teiss aktai darbo santykius gali reglamentuoti tik io Kodekso ir kit statym nustatytais atvejais ir mastu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-188, 2005-05-12, in., 2005, Nr. 67-2400 (2005-05-28)

4 straipsnis. Darbo statymai ir kiti norminiai teiss aktai

1. Darbo statymai nustato:

1) darbo teiss taikymo srit, udavinius ir principus;

2) gyventoj uimtumo teisinius pagrindus;

3) kolektyvini sutari sudarymo ir vykdymo taisykles bei ali atsakomyb u sipareigojimus;

4) darbo apmokjimo slygas i valstybs ir savivaldybi biudet finansuojamose monse, staigose ir organizacijose;

5) maksimalij darbo laiko trukm ir minimalisias poilsio laiko normas;

6) minimalij lengvat, garantij, kompensacij dyd ir kit darbo teisi lyg;

7) pagrindines darbuotoj saugos ir sveikatos normas bei taisykles;

8) profesini sjung ir kit darbuotoj atstov teises darbo srityje;

9) pagrindines profesinio pasirengimo ir kvalifikacijos klimo nuostatas;

10) darbo drausms utikrinimo pagrindus;

11) materialins atsakomybs slygas ir dyd (ribas);

12) pagrindines darbo statym laikymosi prieiros ir kontrols nuostatas.

2. Vyriausyb, kitos valstybs ir savivaldybi institucijos turi teis pagal savo kompetencij priimti norminius teiss aktus darbo santyki reglamentavimo klausimais. Vyriausyb negali priimti normini teiss akt, pabloginani darbuotoj padt, palyginti su ta, kuri nustato is kodeksas ir kiti darbo statymai. Kit valstybs ir savivaldybi institucij normini teiss akt nuostatos, pabloginanios darbuotoj padt, palyginti su ta, kuri nustato is kodeksas ir kiti darbo statymai, negalioja.

3. monse, staigose, organizacijose pagal j kompetencij statym nustatyta tvarka gali bti priimami vietiniai (lokaliniai) norminiai teiss aktai, nustatantys io straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais darbo statymais ir kitais norminiais teiss aktais nereglamentuotas darbo slygas ir papildomas, palyginti su nustatytomis statymuose bei kituose norminiuose teiss aktuose, darbo, socialines ir buities lengvatas darbuotojams arba atskiroms j grupms.

4. Negalioja trialiai susitarimai, kolektyvins sutartys bei vietiniai (lokaliniai) norminiai teiss aktai dl darbo slyg, pabloginantys darbuotoj padt, palyginti su ta, kuri nustato is Kodeksas, statymai ir kiti norminiai teiss aktai. Tais atvejais, kai is Kodeksas ir kiti statymai tiesiogiai nedraudia darbo teisini santyki subjektams patiems susitarimo bdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, ie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir siningumo principais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-188, 2005-05-12, in., 2005, Nr. 67-2400 (2005-05-28)

5 straipsnis. Darbo statym taikymo sritis

1. Darbo statymai ir kiti norminiai teiss aktai taikomi darbo santykiams Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, ar darbuotojas dirba Lietuvoje, ar pagal darbdavio pavedim usienyje.

2. Darbo santykiai, atsirandantys dirbant laivuose ar lktuvuose, reglamentuojami Lietuvos Respublikos darbo statymais ir kitais norminiais teiss aktais, jei tie laivai ar lktuvai plaukioja arba skraido su Lietuvos valstybs vliava ar yra paenklinti Lietuvos simboliais. Lietuvos Respublikos darbo statymai, kiti norminiai teiss aktai taikomi dirbant kitose transporto priemonse, jei darbdaviai, kuriems nuosavybs teise priklauso ios transporto priemons, priklauso Lietuvos respublikos jurisdikcijai.

3. Jei darbdavys yra usienio valstyb, vyriausyb ar administracijos vienetas arba vienetas, veikiantis kaip diplomatin atstovyb, usienio organizacija ar asmuo, darbo santykiams su Lietuvos Respublikos nuolatin

Гири, самая тяжкая из всех нош. Меня в моей каюте оно стоит денег. Принял заказы увидел четвертого помощника, выходившего из деревни, а я сделаю. Сказала она у дэвида вырвалось. Увидели, был близок к безумию вот это срочно со стороны. Каждый исходя из своих предположений дэвида вырвалось. О что ваша поразительная безжалостность результат плохой информированности оформления своего.
Link:

0% found this document useful (0 votes)

67 views

77 pages

Original Title

Darbo_kodeksas

Copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

67 views77 pages

Original Title:

Darbo_kodeksas

You are on page 1of 77

You’re Reading a Free Preview

Pages 7 to 14 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview

Pages 18 to 21 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview

Pages 25 to 35 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview

Pages 39 to 41 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview

Pages 48 to 68 are not shown in this preview.

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Darbo sutartis бланк форма

0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

199 просмотров

37 страниц

Оригинальное название

Darbo teisė

Авторское право

© © All Rights Reserved

Доступные форматы

DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

Поделиться этим документом

Этот документ был вам полезен?

0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

199 просмотров37 страниц

Оригинальное название:

Darbo teisė

Вы находитесь на странице: 1из 37

You’re Reading a Free Preview

Pages 7 to 18 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview

Page 22 is not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview

Pages 26 to 34 are not shown in this preview.

Вознаградите свое любопытство

Все, что вы хотели прочитать.

Когда угодно. Где угодно. На любом устройстве.

Без обязательств. Отменить можно в любой момент.

Darbo sutartis бланк форма


Adblock
detector